A Magyar Asztrofotósok Egyesületének alapszabálya

Sose feledjük!

„Mi, magyar asztrofotósok, mint a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom tagjai és támogatói, a csillagászati fotográfia hazai művelői, fejlesztői, úttörői és népszerűsítői közös múltunknak és törekvéseinknek fényében megingathatatlan elhatározásra jutottunk abban a tekintetben, hogy egy, az asztrofotográfiát országosan képviselő szervezetet hozzunk létre. Az Egyesület létrejötte a 14 alapító tag közös akaratát fejezi ki. Az Egyesület megteremtésében vállalt áldozatkész munkája és támogató erőfeszítései érdemessé teszik a 14 alapító tagot arra, hogy a szervezet vezetésének munkájában részt vegyenek.”

Preambulum

A magyar asztrofotózás a világon egyedi, sokszínű, és rendkívül magas színvonalú tevékenység, amely kifinomult és sokak által elfogadott értékrend mentén nemzeti értéket képvisel. Létrejötte és fejlesztése nem egy ember által történik, hanem egy közösség tagjainak hosszú, odaadó és sok esetben teljes embert kívánó, komoly szellemi és anyagi áldozatokkal járó, összetett úttörő munkája. Éppen ezért szükséges egy olyan, a magyar asztrofotózás értékeit védő és támogató szervezet létrehozása, amelyik őrködik ennek az alkotótevékenységnek a tisztasága és sokszínűsége felett, támogatást és védelmet nyújt az alkotók számára, és közbenjár az asztrofotózás és a csillagos égbolt népszerűsítésében.


Az aktuális alapszabály letölthető innen PDF formátumban 

Alapszabály, 2018. 11. 27. - A változásokkal egységes szerkezetben

A „Magyar Asztrofotósok Egyesülete” Egyesület - összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) foglalt rendelkezésekkel - Alapszabályát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

Programnyilatkozat

A Magyar Asztrofotósok Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) mindazon alkotókat befogadó országos szervezet, akik törekednek arra, hogy az asztrofotózást magas színvonalon és szigorú etikai, szakmai elvárások mentén műveljék. Az Egyesület egy olyan közösség létrehozásán fáradozik, amely a csillagászati képrögzítés és a fotóművészet eszközeivel járul hozzá a magyar amatőrcsillagász-mozgalom eredményesebb munkájához, felhívja a hazai fotográfus műhelyek figyelmét az égbolt megörökítésében rejlő lehetőségekre, valamint hozzájárul a hazai közönség szemléletformálásához és a tudomány népszerűsítéséhez. Az Egyesület tagjai támogatják és ösztönzik mindazon kezdő amatőrcsillagászokat, akik az égbolt megfigyelésére a csillagászati képrögzítés eszközeinek használatát tervezik, illetve azokat a fotósokat, akik témául az égbolt látványosságainak megörökítését választják. Szakmai fejlődésükhöz és munkájuk kiteljesedéséhez az Egyesület lehetőséget kíván biztosítani.

Az Egyesület magyar asztrofotósok által létrehozott szervezet. Célja a magyar asztrofotósok, a csillagos égboltot témául választó fotográfusok, illetve minden olyan hazai csillagászati tevékenység összefogása, amiben a csillagászati képrögzítés megjelenik, a csillagos égbolt bármilyen fotografikus megörökítése zajlik. Az Egyesület keretet nyújt az asztrofotósok munkájának szakszerű végzéséhez és ehhez megalkotja és fejleszti a szükséges szabályzatot. Az Egyesület további célja pozitív hatással lenni a társadalom esztétikai értékrendjének fejlődésére. Az Egyesület tagjai mindeközben törekednek kozmikus környezetünk, a csillagos égbolt és a csillagászat tudománya által feltáruló és az amatőrcsillagászat által elérhetővé váló világ hiteles ábrázolására és a feltáruló kozmikus világ jelentőségének a fotóművészet eszközeivel minél szélesebb hazai és nemzetközi közönség előtt történő bemutatására. Az Egyesület érdekvédelmi tevékenységet folytat és együttműködik a magyar csillagászok és fotográfusok közösségeivel, továbbá célja kapcsolatok kialakítása, fenntartása és az együttműködés hasonló célokért küzdő hazai és külföldi szervezetekkel, hátáron túl élő és működő csillagászokkal és fotósokkal.

I. Az Egyesület adatai

 1. Név: Magyar Asztrofotósok Egyesülete, Rövidített elnevezés: MAFE
 2. Angol elnevezése: Hungarian Astrophotographers’ Association, rövidítése: HAA
 3. Székhelye: 1125, Budapest Tusnádi utca 43., 2. em. 6.
 4. Bélyegző: Magyar Asztrofotósok Egyesülete, mottó: „sic itur ad astra”
 5. A honlapjának a címe: www.magyarasztrofotosok.hu
 6. Az Egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.


II. Az Egyesület célja, tevékenysége

1. Az Egyesület céljai
 • a; Az Egyesületbe tömörülő asztrofotósok, magánszemélyek (a továbbiakban: tagok) munkájának összefogása.
 • b; Az asztrofotózás tudásának továbbadása és a "magyar asztrofotós iskola" szellemiségi és intézményi keretének megteremtése.
 • c; Az asztrofotózás műfaji tisztázása és a tevékenység etikájának definiálása.
 • d; Az asztrofotózás, az asztrofotók és az általuk képviselt értékek országos, és nemzetközi közönség előtt történő népszerűsítése és velük való megismertetése.
2. Az Egyesület tevékenységei
3. Egyesület tevékenységei TEÁOR 08. kódok szerint.
 • 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység           
 • 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
 • 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • 85.52 Kulturális képzés
 • 85.59 M.n.s. egyéb oktatás


III. Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1; Az Egyesület az önkéntesség, a demokrácia, az autonómia és nyitottság elvei alapján működik. Érdekvédelmet és érdekképviseletet biztosít tagjainak.

2; Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


IV. Tagdíj

1; Az Egyesületnek vannak rendes és tiszteletbeli tagjai. Az Egyesület rendes tagjai (továbbá tagjai) vagyoni hozzájárulásként évente egyszer tagdíjat kötelesek fizetni 2019. január 1-től.

2; Az adott évet követő tagdíj mértékéről az Közgyűlés határoz legkésőbb az adott év december 31. napjáig.

3; A tagdíjat egy összegben az egész évre az Egyesület bankszámlaszámára való banki átutalással az adott év február 28. napjáig, illetve új tag belépése esetén a belépéstől számított 30 napon belül kell befizetni. Tört év esetén is a teljes tagdíjat kell megfizetni. Kilépés esetén a tagdíj arányos része nem jár vissza.

4; Tiszteletbeli taggá választható az a magánszemély, aki az asztrofotózás, az amatőrcsillagászat, vagy a csillagászat területén végzett munkájával, illetve az Egyesület érdekében kifejtett tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagokat az Egyesület Elnökségi tagjai választják meg. A tiszteletbeli tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.


V. A (rendes) tagság

1; Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki

 • a; az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
 • b; az Egyesület Etikai Kódexében leírtakat magára kötelező érvényűnek tekinti. Az Etikai Kódexet az Egyesület a honlapján közzéteszi.


VI. A (rendes) tagsági jogviszony keletkezése

1; Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.


VII. A tagsági jogviszony megszűnése

1; A tagsági jogviszony megszűnik:

 • a; A tag törlésével
 • b; A tag kilépésével,           
 • c;  A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,           
 • d;  A tag kizárásával.

2; Az elnökség köteles törölni azt a tagot, aki nem tesz eleget tagdíjfizetési vállalásának. Tag a tagdíjfizetés elmaradása miatt csak akkor törölhető vagy zárható ki, ha a legalább harminc napos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – a döntése szerinti, de legalább 30 napos póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a törlésre és/vagy a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

3; A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

4; Az Elnökség szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jogszabályt, a jelen alapszabályt vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, vagy bűncselekményt követett el.

A kizárási eljárást bármely tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.


VIII. A (rendes) tagok jogai

1; Az Egyesület tagja jogosult:

 • a./ az Egyesület tevékenységében részt venni
 • b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni
 • c./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 • d./ az Egyesület irataiba betekintetni
 • e./ arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

2; A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.

3; A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 


IX. A (rendes) tagok kötelezettségei

1; Az Egyesület tagja:

 • a./ köteles az Egyesület érdekei szerint tevékenykedni,
 • b./ az Egyesület tagjainak kötelessége, hogy az alapszabályt betartják és tagdíjfizetési vállalásuknak mindenkor az Közgyűlés által meghatározott határidőre eleget tesznek,
 • c./ nem veszélyeztetheti és akadályoztatja az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét,
 • d./ köteles a lakcímét annak megváltozását követő 15 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.


X. Az Egyesület vagyona

1. Az Egyesületi vagyon forrásai:

 • tagdíjak,
 • Egyesületi rendezvények bevételei,
 • adományok,
 • jogszabályokban lehetővé tett egyéb bevételek.

2. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.

3. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

4. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.


XI. Az Egyesület szervei

1; Az Egyesület szervei:

 • a./ Közgyűlés
 • b./ Elnökség
 • c./ Felügyelőbizottság


A Közgyűlés

2; Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

3; A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • a) az alapszabály módosítása;
 • b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 • c) az Egyesület tisztségviselőinek: az elnöknek, az alelnököknek, a titkárnak, az elnökségi tagoknak, és a felügyelőbizottság tagjainak a megválasztása és visszahívása;
 • d) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
 • e) az éves költségvetés elfogadása, és a tagdíj mértékének megállapítása
 • f) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
 • g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
 • h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4; A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5; A közgyűlés helyéről, idejéről és napirendjéről az elnökség minden tagot legalább 15 nappal előbb értesít e-mailben, amely tartalmazza az Egyesület nevét és székhelyét is, valamint a napirend tárgyalásához szükséges adatokat; továbbá a meghívót az Egyesület honlapján is elhelyezi. A közgyűlést az Egyesület székhelyétől eltérő helyre is össze lehet hívni.

Bármely tag, bármely tisztségviselő, az elnökség és a felügyelőbizottság egyaránt kérheti a napirend kiegészítését a meghívók kézbesítésétől számított három napon belül. A kérésről az elnökség két napon belül dönt, és a döntést két napon belül e-mailben és az Egyesület honlapján közli az Egyesület tagjaival.

Ha az elnökség nem dönt, vagy a kérést elutasítja, vagy nem közli döntését a tagokkal, akkor a szabályszerűen nem közölt napirendbeli kérdésben vita lefolytatható, de a kérdésben határozat csak akkor hozható, ha ahhoz az összes részvételre jogosult tag hozzájárul.

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.

A Közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 • a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

7; A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.

8; Az elnökség a közgyűléssel egyidejűleg hívja össze az esetleges határozatképtelenség esetén megtartandó új közgyűlést is, amely új közgyűlés eshet arra a napra is, amelyen az eredeti közgyűlést lett volna. Erre az új közgyűlésre, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, akkor kerül sor, ha az eredeti közgyűlés a fentiek szerint határozatképtelennek bizonyult.

9; A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

10; A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza           

 • a) az Egyesület nevét és székhelyét;
 • b) a Közgyűlés helyét és idejét;
 • c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
 • d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 • e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

11; A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
 • e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

12; A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

13; A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és a határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet az elnök az Egyesület honlapján a közgyűlést követő 15 napon belül közzéteszi, illetve a külön érintett tagokkal e-mailben is közli.

14; A közgyűlések nyilvánosak.

15; A tagok a közgyűlésen szavazati jogukat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén át kell adni.

16; A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. A szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Elnökség

17; Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.

18; Az Elnökség az egyesület legfeljebb 11 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

19; Az Egyesület elnöke az Elnökség elnöke. Az Elnökség tagjai az elnök, 2 alelnök, a titkár és további legfeljebb 7 Elnökségi tag.

20; Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

21; Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

22; A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 23. Az Egyesület első vezető tisztségviselői (Elnökségi tagok):    

Az Egyesület elnöke:

Francsics László

Az Elnökség alelnökei:

Éder Iván

Feltóti Péter

Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan, és az Elnökség két alelnöke, vagy egy alelnök és a titkár pedig ketten-ketten együttesen látják el.

Az Egyesület ügyintézőinek javadalmazásáról az elnökség dönt. A munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

Az Egyesület ügyvezetésébe tartozó feladatok közül az alábbiakat az elnök látja el, akinek jog- és feladatkörébe tartozik:

a jog- és feladatkörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

az egyesület napi ügyeinek vitele;

a beszámolók előkészítése és azoknak az elnökség elé terjesztése;

A titkár tevékenységét folyamatosan végzi és arról az elnökségnek rendszeresen beszámol. Feladat- és jogkörébe tartozik:

a jog- és feladatkörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

az elnökség által kijelölt, pályázatokkal kapcsolatos ügyintézői feladatok

az olyan egyéb egyesületi ügyek és ügyvezetési feladatok, amelyek az Alapszabály szerint nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, a felügyelőbizottság vagy a többi tisztségviselő jogkörébe, és amelyeket az ügyrend sem utal más tisztségviselő jogkörébe.

az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

az Egyesületi vagyon kezelése, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: elnök esetében önálló, az alelnökök esetében pedig bármely két alelnök esetében együttes.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

 • a./ a megbízás időtartamának lejártával;
 • b./ visszahívással;
 • c./ lemondással;
 • d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy (ha az Elnökségi tag jogi személy) jogutód nélküli megszűnésével;
 • e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

24; Az elnökség feladatkörébe tartozik

 • a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
 • c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
 • d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 • f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
 • g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 • h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 • i) a tagság nyilvántartása;
 • j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 • m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

25; Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az Elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, írásban, igazolható módon . Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).hívja össze

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

26; Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott Elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,           

 • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
 • e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

27; Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

28; Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elnökség határozatait, azok hatályát, a határozat elfogadása mellett és ellene szavazó elnökségi tagok neveit, valamint az ülés időpontját és a jelenlévők neveit. A jegyzőkönyvet és az elnökség határozatait az Egyesület honlapján a meghozatalt követő nyolc napon belül közzé kell tenni, és az érintett tagtársakkal az elnök külön is közli e-mailben.

29; Az elnökség ülés nélkül is hozhat határozatot. Ilyen esetben az elnök a határozat tervezetét az elnökségi tagoknak e-mailben küldi meg, és az elnökség tagjai szavazatukat nyolc napon belül, szintén e-mailben küldik meg a titkárnak. Ilyen esetben a határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha az elnökség tagjainak több, mint a fele a határozat elfogadása mellett szavazott.

Felügyelőbizottság

1; A felügyelőbizottság feladata az elnökség, a tisztségviselők, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése, valamint a jogszabályban reá bízott egyéb feladatok ellátása. Amennyiben szabálytalanságot észlel, köteles a szabálytalanság súlyától függően az érintett egyesületi szerv vagy tisztségviselő figyelmét felhívni a szabálytalanság tényére és kijavítására, vagy kezdeményeznie kell az elnökség, vagy a közgyűlés összehívását. A felügyelőbizottság ellenőrzései eredményéről évente legalább egyszer, valamint az általa kezdeményezett közgyűlésen beszámol.

2; A felügyelőbizottság 2 tagból és a felügyelőbizottság elnökéből áll, A felügyelőbizottság tagjait és elnökét a közgyűlés választja meg. Megbízatásuk két évre szól.

3; A felügyelőbizottság ülését a felügyelőbizottság elnöke vezeti, egyebekben ügyrendjét maga alakítja ki. A felügyelőbizottság ülése határozatképes, ha legalább két tagja jelen van; határozatot a jelenlévő tagjai szótöbbségével, nyílt szavazással hoz, és azt írásba foglalva elhelyezi az Egyesület dokumentumai között.

XII. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szavazás

1; Az Egyesület szerveinek: a közgyűlésnek, az elnökségnek és a felügyelőbizottságnak az ülése személyes részvétel helyett olyan elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, amellyel a résztvevő tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus útnak megfelelően igazolható, dokumentálható, továbbá a résztvevő tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.

2; Az Egyesület szervei általában skype program segítségével tartják elektronikus úton tartott üléseiket, ahol a személyazonosságot az Egyesülethez bejelentett skype-azonosító igazolja; a tisztségviselők választását a titkos szavazást biztosító honlapok igénybevételével is le lehet folytatni, ahol az azonosítást a tagnak az Egyesülethez bejelentett e-mail címe biztosítja.

XIII. Összeférhetetlenségi Szabályok

1; A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bek.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít, vagy

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

g) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötött jogügyletben egyébként érdekelt.

2; Nem lehet az Egyesület könyvvizsgálója, aki

a) tagja az elnökségnek,

b) az Egyesülettel megbízatásán kívüli tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,

c) az Egyesület céljai szerinti juttatásból részesül (kivéve, ha az adott juttatást bárki igénybe veheti, vagy mint az Egyesület tagjának nyújtott juttatásról van szó)

d) az a)-c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

XIV. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018. 11. 27.