A Magyar Asztrofotósok Egyesületének alapszabálya

Sose feledjük!

„Mi, magyar asztrofotósok, mint a magyarországi amatőrcsillagász mozgalom tagjai és támogatói, a csillagászati fotográfia hazai művelői, fejlesztői, úttörői és népszerűsítői közös múltunknak és törekvéseinknek fényében megingathatatlan elhatározásra jutottunk abban a tekintetben, hogy egy, az asztrofotográfiát országosan képviselő szervezetet hozzunk létre. Az Egyesület létrejötte a 14 alapító tag közös akaratát fejezi ki. Az Egyesület megteremtésében vállalt áldozatkész munkája és támogató erőfeszítései érdemessé teszik a 14 alapító tagot arra, hogy a szervezet vezetésének munkájában részt vegyenek.”

Preambulum

A magyar asztrofotózás a világon egyedi, sokszínű, és rendkívül magas színvonalú tevékenység, amely kifinomult és sokak által elfogadott értékrend mentén nemzeti értéket képvisel. Létrejötte és fejlesztése nem egy ember által történik, hanem egy közösség tagjainak hosszú, odaadó és sok esetben teljes embert kívánó, komoly szellemi és anyagi áldozatokkal járó, összetett úttörő munkája. Éppen ezért szükséges egy olyan, a magyar asztrofotózás értékeit védő és támogató szervezet létrehozása, amelyik őrködik ennek az alkotótevékenységnek a tisztasága és sokszínűsége felett, támogatást és védelmet nyújt az alkotók számára, és közbenjár az asztrofotózás és a csillagos égbolt népszerűsítésében.


Alapszabály, 2018. 11. 27. - A változásokkal egységes szerkezetben

A „Magyar Asztrofotósok Egyesülete” Egyesület - összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv.) foglalt rendelkezésekkel - Alapszabályát az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe:

Programnyilatkozat

A Magyar Asztrofotósok Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) mindazon alkotókat befogadó országos szervezet, akik törekednek arra, hogy az asztrofotózást magas színvonalon és szigorú etikai, szakmai elvárások mentén műveljék. Az Egyesület egy olyan közösség létrehozásán fáradozik, amely a csillagászati képrögzítés és a fotóművészet eszközeivel járul hozzá a magyar amatőrcsillagász-mozgalom eredményesebb munkájához, felhívja a hazai fotográfus műhelyek figyelmét az égbolt megörökítésében rejlő lehetőségekre, valamint hozzájárul a hazai közönség szemléletformálásához és a tudomány népszerűsítéséhez. Az Egyesület tagjai támogatják és ösztönzik mindazon kezdő amatőrcsillagászokat, akik az égbolt megfigyelésére a csillagászati képrögzítés eszközeinek használatát tervezik, illetve azokat a fotósokat, akik témául az égbolt látványosságainak megörökítését választják. Szakmai fejlődésükhöz és munkájuk kiteljesedéséhez az Egyesület lehetőséget kíván biztosítani.

Az Egyesület magyar asztrofotósok által létrehozott szervezet. Célja a magyar asztrofotósok, a csillagos égboltot témául választó fotográfusok, illetve minden olyan hazai csillagászati tevékenység összefogása, amiben a csillagászati képrögzítés megjelenik, a csillagos égbolt bármilyen fotografikus megörökítése zajlik. Az Egyesület keretet nyújt az asztrofotósok munkájának szakszerű végzéséhez és ehhez megalkotja és fejleszti a szükséges szabályzatot. Az Egyesület további célja pozitív hatással lenni a társadalom esztétikai értékrendjének fejlődésére. Az Egyesület tagjai mindeközben törekednek kozmikus környezetünk, a csillagos égbolt és a csillagászat tudománya által feltáruló és az amatőrcsillagászat által elérhetővé váló világ hiteles ábrázolására és a feltáruló kozmikus világ jelentőségének a fotóművészet eszközeivel minél szélesebb hazai és nemzetközi közönség előtt történő bemutatására. Az Egyesület érdekvédelmi tevékenységet folytat és együttműködik a magyar csillagászok és fotográfusok közösségeivel, továbbá célja kapcsolatok kialakítása, fenntartása és az együttműködés hasonló célokért küzdő hazai és külföldi szervezetekkel, hátáron túl élő és működő csillagászokkal és fotósokkal.

I. Az Egyesület adatai

 1. Név: Magyar Asztrofotósok Egyesülete, Rövidített elnevezés: MAFE
 2. Angol elnevezése: Hungarian Astrophotographers’ Association, rövidítése: HAA
 3. Székhelye: 1125, Budapest Tusnádi utca 43., 2. em. 6.
 4. Bélyegző: Magyar Asztrofotósok Egyesülete, mottó: „sic itur ad astra”
 5. A honlapjának a címe: www.magyarasztrofotosok.hu
 6. Az Egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.


II. Az Egyesület célja, tevékenysége

1. Az Egyesület céljai
 • a; Az Egyesületbe tömörülő asztrofotósok, magánszemélyek (a továbbiakban: tagok) munkájának összefogása.
 • b; Az asztrofotózás tudásának továbbadása és a "magyar asztrofotós iskola" szellemiségi és intézményi keretének megteremtése.
 • c; Az asztrofotózás műfaji tisztázása és a tevékenység etikájának definiálása.
 • d; Az asztrofotózás, az asztrofotók és az általuk képviselt értékek országos, és nemzetközi közönség előtt történő népszerűsítése és velük való megismertetése.
2. Az Egyesület tevékenységei
 • a; Rendszeres kiadványok és összefoglaló szakmai munkák szerkesztése, hírportál működtetése.
 • b; Találkozók, táborok, észlelőalkalmak, kiállítások szervezése, internetes fórumok működtetése, konferencia és előadássorozat lebonyolítása, online elérhető tudásbázis fenntartása.
 • c; Asztrofotós ETIKAI kódex szerkesztése,
 • d; magyar és nemzetközi társszervezetekkel való kapcsolattartás és együttműködés.
3. Egyesület tevékenységei TEÁOR 08. kódok szerint.
 • 94.99 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység           
 • 58.19 Egyéb kiadói tevékenység
 • 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
 • 85.52 Kulturális képzés
 • 85.59 M.n.s. egyéb oktatás


III. Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1; Az Egyesület az önkéntesség, a demokrácia, az autonómia és nyitottság elvei alapján működik. Érdekvédelmet és érdekképviseletet biztosít tagjainak.

2; Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.


IV. Tagdíj

1; Az Egyesületnek vannak rendes és tiszteletbeli tagjai. Az Egyesület rendes tagjai (továbbá tagjai) vagyoni hozzájárulásként évente egyszer tagdíjat kötelesek fizetni 2019. január 1-től.

2; Az adott évet követő tagdíj mértékéről az Közgyűlés határoz legkésőbb az adott év december 31. napjáig.

3; A tagdíjat egy összegben az egész évre az Egyesület bankszámlaszámára való banki átutalással az adott év február 28. napjáig, illetve új tag belépése esetén a belépéstől számított 30 napon belül kell befizetni. Tört év esetén is a teljes tagdíjat kell megfizetni. Kilépés esetén a tagdíj arányos része nem jár vissza.

4; Tiszteletbeli taggá választható az a magánszemély, aki az asztrofotózás, az amatőrcsillagászat, vagy a csillagászat területén végzett munkájával, illetve az Egyesület érdekében kifejtett tevékenységével kiemelkedő érdemeket szerzett. A tiszteletbeli tagokat az Egyesület Elnökségi tagjai választják meg. A tiszteletbeli tag az Egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.


V. A (rendes) tagság

1; Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki

 • a; az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.
 • b; az Egyesület Etikai Kódexében leírtakat magára kötelező érvényűnek tekinti. Az Etikai Kódexet az Egyesület a honlapján közzéteszi.


VI. A (rendes) tagsági jogviszony keletkezése

1; Az egyesületi tagság az alapításkor az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.


VII. A tagsági jogviszony megszűnése

1; A tagsági jogviszony megszűnik:

 • a./ A tag kilépésével,           
 • b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,           
 • c./ A tag kizárásával.

2; A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3; Az Elnökség szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jogszabályt, a jelen alapszabályt vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít, vagy bűncselekményt követett el.

A kizárási eljárást bármely tag vagy Egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyűlést. A Közgyűlés szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.


VIII. A (rendes) tagok jogai

1; Az Egyesület tagja jogosult:

 • a./ az Egyesület tevékenységében részt venni
 • b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni
 • c./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
 • d./ az Egyesület irataiba betekintetni
 • e./ arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

2; A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.

3; A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 


IX. A (rendes) tagok kötelezettségei

1; Az Egyesület tagja:

 • a./ köteles az Egyesület érdekei szerint tevékenykedni,
 • b./ az Egyesület tagjainak kötelessége, hogy az alapszabályt betartják és tagdíjfizetési vállalásuknak mindenkor az Közgyűlés által meghatározott határidőre eleget tesznek,
 • c./ nem veszélyeztetheti és akadályoztatja az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét,
 • d./ köteles a lakcímét annak megváltozását követő 15 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.


X. Az Egyesület vagyona

1. Az Egyesületi vagyon forrásai:

 • tagdíjak,
 • Egyesületi rendezvények bevételei,
 • adományok,
 • jogszabályokban lehetővé tett egyéb bevételek.

2. Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – saját vagyonukkal nem felelnek.


XI. Az Egyesület szervei

1; Az Egyesület szervei:

 • a./ Közgyűlés
 • b./ Elnökség


A Közgyűlés

2; Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés.

3; A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 • a) az alapszabály módosítása;
 • b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 • c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
 • d) az éves költségvetés elfogadása,
 • e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
 • f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;
 • g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • h) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

4; A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5; A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval igazolható módon hívja össze. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

A Közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.

A Közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

6. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

 • a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

7; A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.

8; A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9; A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint – ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi – képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és – ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg – a tagot megillető szavazatok számát.

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza           

 • a) az Egyesület nevét és székhelyét;
 • b) a Közgyűlés helyét és idejét;
 • c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
 • d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 • e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

10; A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
 • e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A Közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –egyszerű szótöbbséggel, szavazással hozza. Az Egyesület alapszabályának módosításához, az Egyesület egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

12; A Közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Elnökség

13;. Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.

Az Elnökség az egyesület legfeljebb 11 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

Az Egyesület elnöke az Elnökség elnöke. Az Elnökség az elnökből és 3 alelnökből és további legfeljebb 7 Elnökségi tagból áll.

14; Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

15; Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

16. Az Egyesület első vezető tisztségviselői (Elnökségi tagok):    

Az Egyesület elnöke:

Francsics László

Az Elnökség alelnökei:

Bach Zoltán

Éder Iván

Feltóti Péter

Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan, és az Elnökség alelnökei pedig ketten-ketten együttesen látják el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: elnök esetében önálló, az alelnökök esetében pedig bármely két alelnök esetében együttes.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

 • a./ a megbízás időtartamának lejártával;
 • b./ visszahívással;
 • c./ lemondással;
 • d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy (ha az Elnökségi tag jogi személy) jogutód nélküli megszűnésével;
 • e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

17; Az elnökség feladatkörébe tartozik

 • a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
 • c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
 • d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 • f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
 • g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 • h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 • i) a tagság nyilvántartása;
 • j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 • m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

18; Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az Elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, írásban, igazolható módon . Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).hívja össze

Az Elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az Elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az Elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

19; Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott Elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,           

 • a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;
 • e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20; Az Elnökség határozatait az Elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

XII. Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő szavazás

1; Az Egyesület szerveinek: a közgyűlésnek, és az elnökségnek az ülése személyes részvétel helyett olyan elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, amellyel a résztvevő tagok személyazonossága az igénybe vett elektronikus útnak megfelelően igazolható, dokumentálható, továbbá a résztvevő tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.

2; Az Egyesület szervei általában skype program segítségével tartják elektronikus úton tartott üléseiket, ahol a személyazonosságot az Egyesülethez bejelentett skype-azonosító igazolja; a tisztségviselők választását a titkos szavazást biztosító honlapok igénybevételével is le lehet folytatni, ahol az azonosítást a tagnak az Egyesülethez bejelentett e-mail címe biztosítja.

XIII. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az Ectv. rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Budapest, 2018. 11. 27.