Adatvédelem

A magyarasztrofotosok.hu és a Magyar Asztrofotósok Egyesületének adatkezelési tájékoztatója és adatvédelmi szabályzata

 

Jelen adatvédelmi szabályzat a Magyar Asztrofotósok Egyesülete (továbbiakban Egyesület) és a magyarasztrofotosok.hu (továbbiakban weboldal) tagi és felhasználói nyilvántartásba vételének módjára, az adatok tárolására és felhasználásra vonatkozik.

Adatkezelő:

Adatfeldolgozó:

 • Tilaa B.V. P.O Box 728 1000 AS, Amsterdam, NL www.tilaa.com
 • Magyar Asztrofotósok Egyesülete 1125, Budapest Tusnádi utca 43.Adatvédelmi irányelvek

Az Egyesület, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, különösen A Szervezet a személyes adatok kezelésénél és adatvédelmi intézkedéseinek megválasztásánál figyelembe veszi a GDPR 5. cikk szerinti adatkezelési elveket:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

Adattakarékosság

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

Korlátozott tárolhatóság

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatkezelő elszámoltathatósága

Az adatkezelő felelős a fenti hat elvnek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az Egyesület adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatás folyamatosan elérhető a magyarasztrofotosok.hu weboldalon.

Az Egyesület elkötelezett a tagjai személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja azok információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Egyesület a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Egyesület adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különösen az alábbiakkal:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

Az Egyesület a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag a továbbiakban meghatározott adatkezelési célokhoz kötötten és csak a szükséges ideig használja fel

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a tagjait tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Egyesület az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Egyesület kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Taggal szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.


Adatkezelés célja

Az Egyesület tagjainak személyes adatait az alábbi célokból kezeli:

 • Tagsága nyilvántartása céljából
 • Az Egyesület Alapszabályban leírt kötelezettségeinek való megfelelés céljából
 • Az Egyesület működésével, céljainak elérésével kapcsolatos kommunikáció céljából
 • A Tag egyéb, nem marketing célú értesíthetőségének céljából
 • A Tag felhatalmazása esetén marketing célú megkeresés céljából


Adatkezelés hatálya

 Az adatkezelés hatálya az Egyesület tagjaira, valamint a tagsági szándékáról nyilatkozott személyekre (továbbiakban Tag) terjed ki.

A weboldal nem regisztrált felhasználóiról az Egyesület személyes adatokat nem gyűjt, azokat nem kezeli.


A kezelt adatok köre

Az Egyesült a Ptk. irányadó rendelkezései alapján a tagok alábbi adatait kezeli: 

 • Tag neve      
 • Tag állandó lakcíme

2. Az Egyesület a tag kifejezett hozzájárulásával kötelezően megadandóan az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Tag e-mail címe

Ezen adatok megadása nélkül az Alapszabályban rögzítettek értelmében a tagság nem jön létre, mert azok nélkül az Egyesület nem képes ellátni a törvény és az Alapszabály által rárótt kötelezettségeket.

3. Az Egyesület a Tag kifejezett hozzájárulásával és önkéntes adatrögzítés után az alábbi adatokat kezeli:

 • Tag profilképe
 • Tag weboldalának címe


Adatok kezelésének módja

Az Egyesület az adatokat kizárólag elektronikus formában kezeli.

Az adatokat kizárólag a weboldalon erre a célra kialakított felületen lehet rögzíteni.

Az Egyesület papír alapú nyilvántartást nem vezet, adatközlést nem fogad el. Az így beérkező adatközlést azonnal megsemmisíti.

A Tag személyes adataiban bekövetkező változásokat saját felelősségére és az Alapszabályban meghatározott kötelezettségei értelmében a weboldalon saját maga módosíthatja


Adatok felhasználása

Az Egyesület a tagok személyes adatait kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Az Egyesület a tagok adatait kifejezett hozzájárulás nélkül harmadik fél számára nem adja át.

Az Egyesület a tagok adatait kifejezett hozzájárulás nélkül marketing célra nem használja fel.


Adatkezelés tartama

Az adatkezelés tartama a tagsági kérelem, azaz a weboldal regisztrációs felületének kitöltése és az adatok beküldésének pillanatától a tagság létrejötte esetén a tagság fennállásának idejére, vagy a felhatalmazás visszavonásáig, vagy a tagság megszűnését követően legfeljebb egy évig tart.

A tagsági igény elutasítása esetén annak pillanatában a rögzített adatokat az Egyesület visszaállíthatatlanul, véglegesen, és azonnali hatállyal törli.

A megszűnt tagság esetén - ha a tag az erre vonatkozó felhatalmazását az Egyesület címére küldött írásos vagy elektronikus levélben vissza nem vonja - a megszűnését követő egy év múlva az Egyesület visszaállíthatatlanul és véglegesen törli.

Az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezelései tevékenységek során automatikus döntéshozatal, illetve profilalkotás nem történik.


Felhatalmazás személyes adatok kezelésére

Az Egyesület tagjainak adatait kizárólag azok kifejezett felhatalmazásával kezeli.

A Tag a felhatalmazását a weboldalon a regisztrációs menüpont alatt az adatok kitöltése után az erre vonatkozó nyilatkozat elektronikus elfogadásával teszi meg.


Felhatalmazás visszavonása

A Tagnak joga és lehetősége van mindenkor visszavonni a weboldalon regisztrációkor adott adatkezelési felhatalmazását.

A felhatalmazás visszavonása a tagság megszüntetésével jár, mivel az Egyesület így nem képes ellátni Tagjával szembeni, a törvény és az Alapszabály által rárótt kötelezettségeit.

A Tag a felhatalmazás visszavonását írásban az Egyesület székhelyére címzett levélben vagy az info@magyarasztrofotosok.hu elektronikus postacímre küldött levélben teheti meg.

A felhatalmazás visszavonásának esetén annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Egyesület az adatokat visszaállíthatatlanul és véglegesen törli.


Adatbiztonság

A tárolt személyes adatok informatikai biztonságát az Adatfeldolgozó(k) biztosítja(ják).


Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az Egyesület tagjának személyes adatai kezelésével összefüggő panaszait az Adatkezelő nem kezeli megfelelően, az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához. A felügyeleti hatóság neve és elérhetősége:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság                                
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.                      
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.            
 • Telefon: 06 1 391 1400                         
 • Fax: 06 1 391 1410                                 
 • E-mail:          ugyfelszolgalat@naih.hu             
 • Honlap:        http://www.naih.hu